top of page
Vår handel med derivater er på ingen måte 
basert på 
spekulasjon!

Firmaprofil

Formålet med selskapet er å generere inntekter gjennom utstedelse av finansielle kontrakter. Fortrinnsvis aksjeopsjoner, indeksopsjoner og volatilitetskontrakter, men uten begrensninger for å inkludere andre typer derivater, aksjehandel relatert til opsjonsposisjoner og andre typer finansielle instrumenter hvis ønskelig. Vi utsteder hovedsakelig kontrakter, og vår handel er på ingen måte basert på spekulasjoner. Håndtering og begrensning av risiko anses viktig og er vårt hovedfokus.

 

Nobo Capital ble initiert av Combinor (tidl. Norse Combinator) med erfaring og kompetanse på området, og som i lengre tid hadde vurdert å utvide denne delen av virksomheten. Sammen med nærstående forretningspartnere ble dermed Nobo AS stiftet 29. juli 2019.

moderne kontor

Forklaring av vår virksomhet

Innenfor vår strategi om å utstede finansielle kontrakter, utsteder vi salgsopsjoner som forplikter oss til å kjøpe aksjer i et valgt selskap til vår innløsningskurs, hvis aksjen faller under denne prisen innen kontraktens utløpsdato. Vi får betalt for å sette opp denne forpliktelsen, fordi vi praktisk talt selger en forsikringspolise, så vi får premien. Denne polisen sier at hvis aksjen faller under opsjonens innløsningskurs ved utløp, vil vi kjøpe aksjen til innløsningskursen, uansett hvor langt aksjen har falt. Dette forsikrer en annen investor som betaler oss for denne forsikringen.

Å gjøre dette uten virkelig å vite hva man gjør kan være farlig og innebære stor risiko. Grundig og dyp kunnskap om hvordan derivatmarkeder fungerer og hvordan raske og store bevegelser i den underliggende aksjen gjenspeiles i derivatprisen er avgjørende. Å kombinere dette med utstrakt kunnskap om de underliggende selskapene, samt å opprettholde en tilstrekkelig mengde overskuddslikviditet og kjøpekraft for å stå imot nedgangstider, er en del av grunnlaget for vår strategi, sammen med bruk av financial engineering eller rett og slett stenge tyngende posisjoner tidlig. Ytterligere viktig er det å kjenne de beregnede sannsynlighetene for å oppnå suksess på hver enkelt kontrakt eller kontraktkombinasjon. Det vi leter etter er i realiteten usannsynligheter. Hvis vi også har muligheten til å utstede kontrakten når implisitt volatilitet er høyere enn historisk volatilitet for et godt selskap uten store problemer, vil våre mottatte premier være større, men håndtering og begrensning av risiko kommer alltid i første rekke.

Hva er opsjoner og derivater?

Det finnes mange forskjellige typer derivater som kan brukes til bl.a. risikostyring, spekulasjoner eller giring av en posisjon. Opsjoner er en av disse. Derivathandel er en voksende markedsplass og tilbyr produkter som passer nesten ethvert behov eller risikotoleranse. Verdien av disse kontraktene er avhengig av, eller med andre ord derivert ut fra, et underliggende aktivum som f.eks. et verdipapir. Opsjoner er kontrakter mellom to parter: en kjøper og en selger. Det finnes to typer konvensjonelle opsjonskontrakter: kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon innebærer en rett, men ikke en forpliktelse, til å kjøpe et underliggende aktivum til en fast pris innen kontraktens utløpsdato. En salgsopsjon innebærer likeledes en rett, men ikke en forpliktelse, til å selge et underliggende aktivum til en fast pris innen kontraktens utløpsdato. Hovedpoenget er at kjøperen av en opsjonskontrakt ikke er forpliktet til å utøve sin avtale om å kjøpe eller selge. Det er kun en mulighet, ikke en forpliktelse.

Rettighetene til disse avtalene kan kjøpes eller selges. Hvis man kjøper en opsjonskontrakt inntar man en eierskapsposisjon til kontrakten. Omvendt vil det være hvis man utsteder (selger) en opsjonskontrakt, da pådrar man seg en forpliktelse. Kjøpere av opsjoner kan utøve denne i henhold til deres eget ønske dersom det er hensiktsmessig. Utstederne må derfor utfylle sine forpliktelser med å bli tildelt kontraktens underliggende dersom innehaver utøver denne retten. Et oppgjørsselskap garanterer for hver handel på vegne av hver av partene. Alle som handler med børsnoterte opsjoner har derfor et oppgjørsselskap eller en megler som representerer seg hos oppgjørsselskapet, for å sikre at alt går riktig. Dette eliminerer dermed motpartsrisikoen. Eierposisjoner i kontrakter kan selges for å stenge posisjonen og avslutte retten før utløpsdatoen. Forpliktelsesposisjoner kan likeledes kjøpes tilbake for å stenge posisjonen og avslutte forpliktelsen. Utløp av kontrakten, utøvelsen eller tildelingen trenger derfor ikke å forekomme.

Fremgangen til derivatmarkeder

Derivatmarkeder har vært usedvanlig vellykket. Hovedårsaken er at de har tiltrukket seg mange forskjellige typer markedsdeltakere og har stor likviditet. Når en markedsaktør ønsker å ta en side av en kontrakt, er det vanligvis ikke noe problem å finne noen som er klar til å ta den andre siden. Man kan identifisere flere brede kategorier av markedsaktører, som f.eks: hedgere, spekulanter, arbitrasjører, inntektstradere og strategiske investorer. Hedgere bruker derivater for å redusere risikoen de står overfor fra potensielle fremtidige bevegelser i en markedsvariabel. Spekulanter bruker dem til å satse på den fremtidige retningen av en markedsvariabel. Arbitrasjører tar utlignende posisjoner i to eller flere instrumenter for å låse inn en fortjeneste. Inntektstradere genererer inntekter ved å utstede finansielle kontrakter, og strategiske investorer bruker derivater for å oppnå muligheten til å få tak i et aktivum til en gunstigere pris enn dagens markedspris eller med lavere kapitalbinding.

bottom of page