top of page
Search
  • Writer's pictureNobo AS

Stiftelsen av selskapet - Nobo AS


Initiert av Norse Combinator

Grunnlaget for Nobo Capital ble initiert av Norse Combinator, som med erfaring og kompetanse på området, i lengre tid hadde vurdert å utvide denne delen av virksomheten. Sammen med nærstående forretningspartnere ble Nobo AS dermed stiftet den 29. juli 2019. Nobo er et norskregistrert selskap lokalisert i Oslo.

Vår derivathandel er på ingen måte basert på spekulasjoner!

Virksomhetens formål

Formålet med selskapet er å generere inntekter gjennom utstedelse av og handel med finansielle kontrakter. Fortrinnsvis aksjeopsjoner, indeksopsjoner og volatilitetskontrakter, men uten begrensninger for å inkludere andre typer derivater, verdipapirhandel knyttet til opsjonsposisjoner og andre typer finansielle instrumenter hvis ønskelig. Vi utsteder hovedsakelig kontrakter, og vår handel er på ingen måte basert på spekulasjoner. Vi har som mål å starte transaksjoner med lav sannsynlighet for tildeling av kontraktens underliggende aktiva. Håndtering og begrensning av risiko er viktig og vårt hovedfokus. Hvis et underliggende aktivum synes å gå ubarmhjertig mot noen av våre posisjoner, vil vi bruke financial engineering for å unngå eller minimere tap. Bare i svært få tilfeller vil vi ta tildeling av det underliggende og bruke opsjons-hjulet til å utstede kjøpsopsjoner til det blir kalt bort igjen.


Investing i Nobo AS

Selv om Norse Combinator med Rune Følstad i spissen var initiativtaker, ble Nobo stiftet av fem opprinnelige aksjonærer. Planene er videre å etablere selskapet i løpet av de første forretningsårene, for senere å hente inn ekstra aksjekapital når selskapet kan vise til tilfredsstillende og vedvarende avkastning på kapitalen. Hvis forretningsmodellen vår virker interessant for deg, kan du kontakte oss for mer informasjon om selskapet og bli invitert til å delta i en fremtidige emisjoner.
99 views0 comments

コメント


bottom of page