Vår handel med derivater er under ingen omstendighet basert på spekulasjon!

Company Profile

Nobo Capital ble initiert av Norse Combinator med erfaring og kompetanse på området, og som i lengre tid hadde vurdert å utvide denne delen av virksomheten. Sammen med nærstående forretningspartnere ble Nobo AS stiftet 29. juli 2019.

 

Formålet med selskapet er å generere inntekter gjennom utstedelse av finansielle kontrakter. Fortrinnsvis aksjeopsjoner, indeksopsjoner og volatilitetskontrakter, men uten begrensninger for å inkludere andre typer derivater, aksjehandel relatert til opsjonsposisjoner og andre typer finansielle instrumenter hvis ønskelig. Vi utsteder hovedsakelig kontrakter, og vår handel er på ingen måte basert på spekulasjoner. Håndtering og begrensning av risiko anses viktig og er vårt hovedfokus.